Poznaj zasady współpracy

Regulamin udostępniania oprogramowania na platformie Codarius.com

I DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez RN300 sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach pod nazwą handlową CODARIUS dostępny pod adresem: https://codarius.com

Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez RN300 w ramach Usługi.

RN300 sp. z o. o. – właściciel i administrator Serwisu – z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895 o kapitale zakładowym 5000 zł (w całości wpłacony), e-mail: contact@codarius.com

Usługi – usługi świadczone przez Codarius na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego lub systemu B2B

Użytkownik – Przedsiębiorca, korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.

Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność rejestrowaną.

Panel administracyjny sklepu – miejsce do zarządzania danymi w obrębie produktów, klientów, zamówień i podstron informacyjnych w Oprogramowaniu Codarius przez Licencjobiorcę.

II WARUNKI UDZIELENIA LICENCJI

 1. Udostępnienie Licencjobiorcy Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze udostępnianym przez Licencjodawcę (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Licencjobiorcy nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

 2. Korzystanie z Usług może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Licencjobiorcę z innych usług Serwisu – warunkach określonych szczegółowo w ofercie dotyczącej tych usług.

 3. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usług Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Licencjobiorcę do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego, zgodnie z par 2, pkt 10.

 4. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Licencjobiorcy.

 5. Opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w

 6. Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Licencjobiorcę opłaty.

 7. W opłacie, o której mowa w ust. 9, mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Asystę – za okres abonamentu.

 8. W trakcie trwania Usługi, Licencjobiorca ma możliwość zmiany pakietu. W przypadku zmiany na Usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów Usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

 9. Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem dodanych Płatności Cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany. Płatności Cykliczne zostaną uruchomione pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Licencjobiorcę i wyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej.

 10. Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

 11. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

 12. Jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Licencjobiorcę, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,

 13. Wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Licencjobiorcy,

 14. Działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Licencjodawcy lub siły wyższej.

III METODY ZAWARCIA UMOWY LICENCYJNEJ

 1. Licencjobiorca może zawrzeć umowę z licencjodawcą w następujący sposób:

 2. Poprzez zakup licencji w modelu abonamentowym za pośrednictwem strony internetowej codarius.com

 3. Poprzez kontakt z licencjodawcą i podpisanie tradycyjnej umowy.

 4. W przypadku zakupu licencji za pośrednictwem metody opisanej w pkt. 1 a), licencjobiorca zobowiązuje się do cyklicznej opłaty abonamentowej za pośrednictwem wskazanej przez niego karty płatniczej.

 5. W przypadku płatności cyklicznych karta płatnicza dodana przez Użytkownika zostanie obciążona opłatą za usługę (w szczególności za abonament) wskazaną w umowie o świadczenie Usług. Pobieranie kolejnych, należnych opłat będzie dokonywane cyklicznie i automatycznie z karty płatniczej Użytkownika. W przypadku gdy na karcie płatniczej nie będzie wystarczającej liczby środków do zrealizowania płatności:

 6. Codarius poinformuje Użytkownika o nieudanej próbie pobrania płatności w drodze wiadomości kierowanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do niego w Serwisie;

 7. w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie dokonania płatności próba ta będzie powtarzana do momentu osiągnięcia zamierzonego skutku lub wygaśnięcia usługi.

 8. Licencjobiorcy przysługuje 14-dniowy okres próbny, za który nie będą pobierane żadne opłaty. Dzień przez zakończeniem okresu próbnego, użytkownik będzie poinformowany o tym, że taki okres zakończył się. Po tym czasie z dodanej wcześniej karty płatniczej zostanie pobrana pierwsza opłata.

 9. Umowa pomiędzy licencjobiorcą oraz licencjodawcą zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od podpisania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po tym terminie umowa przechodzi w umowę na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 10. Za moment podpisania umowy przyjmuje się termin pierwszej płatności automatycznej pobranej z karty płatniczej zgłoszonej przez licencjobiorcę.

 11. W przypadku chęci wypowiedzenia umowy, licencjobiorca powinien zgłosić ten fakt na adres mailowy contact@codarius.com lub wysłać wypowiedzenie drogą pocztową na adres

RN300 sp. z o.o. ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice

   1. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej metodą opisaną w pkt. 1 b), licencjobiorca kontaktuje się z licencjodawcą celem ustalenia szczegółów współpracy na adres contact@codarius.com.

IV OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

 1. Strony ustalają, iż Licencjobiorca zobowiązuje się wobec Licencjodawcy do umieszczenia na stronie Sklepu internetowego informacji (w formie graficznego lub tekstowego odnośnika do strony internetowej Licencjodawcy), że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Codarius. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Licencjobiorcy prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Licencjobiorca uprawniony jest do usunięcia oznaczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pod warunkiem uiszczenia na rzecz Licencjodawcy równowartości jednej rocznej licencji na System zgodnie z aktualnym cennikiem Licencjodawcy.

 3. Licencjobiorca oświadcza, że akceptuje regulamin platformy dostępny pod linkiem https://www.codarius.com/regulamin/ oraz oświadcza, że zapoznał się z dostępnymi pakietami oraz funkcjonalnościami jakie one oferują.

 4. Licencjobiorca wyraża na nieodpłatne wykorzystanie loga i screena gotowego sklepu w publikacjach marketingowych Licencjodawcy takich jak portfolio, case study, reklama online, reklama bannerowa oraz inne nośniki reklamowe.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Licencjodawca ma prawo odstąpić od całości Umowy w przypadku gdy:

 2. Zwłoka Licencjobiorcy w zapłacie wynagrodzenia bądź jego części wynosi 30 dni. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od dnia upływu 30-dniowego terminu wskazanego w części pierwszej niniejszego podpunktu,

 3. Licencjobiorca nie wykonuje swojego obowiązku wynikającego z zapisów niniejszej umowy

 4. Strony ustalają, iż złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

 5. Strony ustalają, iż Licencjodawca ma prawo wstrzymać się ze spełnieniem swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku zwłoki (wynoszącej ponad 30 dni) Licencjobiorcy w zapłacie opłaty licencyjnej.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Licencjodawcy.

 4. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej Umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wynikać z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Specyfikacja techniczna oprogramowania Codarius – pobierz

Rozwiejemy Twoje wątpliwości

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych.