Poznaj zasady współpracy

Regulamin Programu Resellerskiego Codarius

§1 Definicje

Dostawca – Codarius, spółka RN300 z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 26, (41-400) , której działalność prowadzona jest pod adresem ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, pod nr KRS 0000515895 o kapitale zakładowym 5000 zł (w całości wpłacony), e-mail: contact@codarius.com

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Reseller – Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Programie Resellerskim Codarius;

Klient Codarius (Klient, Klient Dostawcy) – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę vat z tytułu sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez RN300 sp. z o.o.;

Klient Resellera – Klient z którym Reseller zawarł umowę dystrybucji w zakresie produktów lub usług RN300 sp. z o.o.;

Program Resellerski (Program) – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji produktów i usług RN300 sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

§2 Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i warunki współpracy pomiędzy Stronami Programu Resellerskiego, w ramach którego Reseller jest dystrybutorem Produktów i/lub Usług Dostawcy.

§3 Produkty i Usługi

 1. Głównym produktem jest oprogramowanie sklepu internetowego Codarius, jednak ich ilość i rodzaj może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy.

 2. Reseller jest informowany o zmianach w ilości, rodzaju oraz cenie Produktów i Usług za pośrednictwem mailingu. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian na stronie internetowej Codarius.

§4 Wynagrodzenie i prowizje

 1. Reseller jest uprawniony do dystrybucji Produktów i Usług Dostawcy na zasadach i warunkach niniejszym regulaminie.

 2. Wysokość prowizji oraz warunki ustalane są indywidualnie w zależności od wymagań klienta dotyczącego produktu przed zawarciem umowy z klientem.

 3. Wynagrodzenie jest wypłacane po podpisaniu umowy z klientem przez firmę Codarius na podstawie faktury wystawionej przez re-sellera.

§5 Zasady współpracy

 1. Reseller, który jest zainteresowany współpracą w ramach Programu Resellerskiego musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu i przesłać dane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

 2. Każdy re-seller wspierany jest przez opiekuna z którym ustala warunki współpracy oraz może w każdym momencie zgłosić się z określonym problemem.

 3. Współpraca w ramach Programu Resellerskiego odbywa się poprzez zgłoszenie konkretnego klienta do Opiekuna i ustalenie warunków cenowych dla klienta.

 4. Re-seller podaje klientowi kwotę, która jest wynikiem wartości podanej przez Codarius, podwyższonej o wysokość wynagrodzenia re-sellera.

 5. Po zaakceptowaniu oferty klient podpisuje umowę z firmą Codarius, która przystępuje do realizacji sklepu.

 6. Po podpisaniu umowy z firmą Codarius oraz klientem re-seller wystawia fakturę

§6 Obowiązki re-sellera

 1. Resellerowi udostępniane są aktualne materiały reklamowe.

 2. Reseller jest zobowiązany do dbania o wizerunek firmy Codarius. W trakcie współpracy zobowiązany jest do nie działania na szkodę Codarius.

 3. Reseller jest zobowiązany do działania w sposób, który nie wprowadzi w błąd odbiorcy, tj. potencjalnego klienta i tym samym nie sprawi wrażenia kontaktu bezpośrednio z firmą Codarius.

 4. Naruszenie zasad skutkuje utratą stratusu re-sellera o czym re-seller zostanie powiadomiony mailowo.

§7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

 1. Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Resellerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Dostawca jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Resellera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną (papierową).

 3. Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie oznacza wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie zasad niniejszego Regulaminu przez Re-sellera.

§8 Zachowanie poufności oraz dane osobowe

 1. Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Dostawcy, stosowanych przez Dostawcę zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży, marketingu, public relations, a także dane Klientów Dostawcy oraz Klientów Resellera.

 2. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zapewnia, że ww. osoby korzystać będą z Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania dotyczących tej Strony praw i obowiązków wynikających z niniejszej współpracy oraz będą dokładać należytych starań by zachować poufność tych informacji. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności Stronę będącą ujawniającym Informacje Poufne.

 3. Dane osobowe Resellera przetwarzane są przez Dostawcę celu realizacji umowy, a także w innych celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 4. Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych Klienta Resellera zgodnie z przepisami prawa, w tym zawarcia z Klientem Resellera właściwych umów i porozumień, w zakresie danych osobowych Klienta Resellera oraz danych powierzonych przez niego Resellerowi. W szczególności umowy te powinny regulować kwestie związane z zakładaniem przez Resellera w imieniu Klienta Resellera i zawierania w imieniu Klienta Resellera umów z firmą Codarius.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Codarius. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej. Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych.

Rozwiejemy Twoje wątpliwości

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych.